Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Tájékoztatás a közérdekű adatok megismerésére irányuló egyedi igények intézésének szabályairól

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemben meghatározott adatok, információk

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. Ugyanakkor a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.

Az állampolgár az igényelt adatok körén túl a kérelemben megjelölheti azt a formát, illetve módot, ahogyan a közérdekű adatokat meg szeretné kapni. Amennyiben az adatoknak a kívánt formába történő rendezése többletfeladatot jelent az adatkezelő számára, adott esetben annak költségvonzatát az igénylőnek kell majd viselnie.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

  1. Személyesen: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
  2. Írásban: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
  3. Elektronikusan: titkarsag@rakoczifalva.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem Rákóczifalva Városi Önkormányzat/Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Jegyző értesíti.

A Jegyző az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Rákóczifalva Városi Önkormányzathoz/Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Jegyző levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. Ha a dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük. E bekezdésben írtakról az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatjuk.

Jogorvoslat

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

Közérdekű adatok elektronikus közzétételének és a közérdekű adatigénylések teljesítésnek eljárási rendjéről szóló szabályzat