Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Műszak, egyéb hatósági igazgatási ügyek

Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

– a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

– annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,

– a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

– a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

– a birtoksértés időpontjára történő utalást,

– a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

 A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárási határidő kezdetétől számított három napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, illetve elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnek. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

Az eljárási határidő a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A jegyző – a kérelem alapján lefolytatott eljárást követően – határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy éve eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha

a) a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,

b) megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,

c) valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,

d) a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,

f) a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,

g) ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Műszaki iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 720

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Egyéb,
Ügytípus: Egyéb – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – Ügytípus: Birtokvédelem – Űrlap neve: Birtokvédelmi kérelem

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területén megvalósuló birtoksértő magatartások vonatkozásában.

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes, viszont az eljárás során, azzal összefüggésben egyéb költségek keletkezhetnek, melynek felek általi viseléséről az eljárást lezáró döntés rendelkezik.

Ügyintézési határidő:
15 nap, mely határidőbe nem számít bele a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam, valamint a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Jogorvoslat:
A döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Szolnoki Járásbíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél kell benyújtani jogi képviselővel eljáró fél esetén elektronikusan, nem jogi képviselővel eljáró fél esetén, papír alapon 3 példányban. Az eljárás 21.000 Ft illetékköteles, melyet az elektronikus úton eljáró fél a – a technikai feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy Rákóczifalva Városi Önkormányzat 69800164-11032436 számú illetékbevételi számlája javára vagy az eljáró bíróság székhelye szerinti törvényszék illeték-bevételi számlájára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá a birtokvédelmi határozat számát. A nem jogi képviselővel eljáró fél papír alapon benyújtott keresetlevél esetén illetékfizetési kötelezettségének illetékbélyeg alkalmazásával is eleget tehet.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló  17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Közterületen lévő fás szárú növény kivágása iránti kérelem

Rákóczifalva város közigazgatási területén, a közterületen lévő fákat és cserjéket kivágni csak hatósági engedély birtokában szabad. Nem kell kérelmet benyújtani abban az esetben, ha a kivágni szándékozott fa magánterületen helyezkedik el. A fakivágási engedélyt tartalmazó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy

c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.  

A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.

A pótlás nem történhet a következőkben felsorolt, inváziós fajú fás szárú növényekkel: fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A közterületen lévő fás szárú növény kivágására vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelem a formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  1.  kivágás indokát;
  2. az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;
  3. az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;
  4. a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;
  5. a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
  6. a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Műszaki iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 720

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Települési zöldterületi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – Ügytípus: Fakivágás – Űrlap neve: Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
A kivágást a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő: sommás eljárásban az eljárás megindításától számított 8 nap. Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

Jogorvoslat:
A döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) kell címezni, Rákóczifalva Város Jegyzőjénél kell benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

A fás szárú növények védelméről szóló 346/200. (XII.30.) Korm. rendelet

Igazolás 3,5 tonna feletti gépjármű tárolásához

A gazdálkodó szervezet a közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez használt járműveit a telephelyén vagy – legfeljebb 10 jármű esetén – tárolóhelyén tárolhatja. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsit, vontatót, pótkocsit vagy autóbuszt a település belterületén lévő ingatlanon akkor lehet tárolni, ha a települési önkormányzat jegyzője megállapítja az ingatlan tárolásra való alkalmasságát. A jegyző a tárolásra való alkalmasságról hatósági bizonyítványt állít ki.

Az ingatlan az említett járművek tárolására akkor alkalmas, ha

a) az ingatlanon és annak környezetében az épített és a természeti környezetre tekintettel elegendő tér áll rendelkezésre a beparkolás és tárolás érdekében,

b) az ingatlan közvetlen környezete nem sűrűn lakott és

c) az ingatlanon tárolt, a meghatározott járművek által okozott környezeti zaj vagy bűzhatás által okozott zavaró hatás – tekintettel a lakókörnyezet jellegére is – nem jelentős.

Ha az említett járművek tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely, telephely címe szerinti ingatlan tárolásra való alkalmasságáról a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány alapjául szolgáló körülmények megváltozása miatt az ingatlan a továbbiakban nem felel meg a fentiekben meghatározott feltételeknek, a jegyző kötelezi az üzembentartót a járművek adott ingatlanon történő tárolásának megszüntetésére. Ha az üzemben tartó a kötelezésnek határidőn belül nem tesz eleget, a jegyző 500 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A hatósági bizonyítvány kiadására kérelem alapján kerül sor, a kérelemben a tárolási helyként szolgáló címet kell megjelölni, illetve a jármű adatait (rendszám, típus, gyártmány, össztömeg, szélesség, magasság, hosszúság).

A kérelemhez csatolandó:

-nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat;

-haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

-közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

-vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén);

-forgalmi engedély vagy járműkísérő lap;

képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Műszaki iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 720

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Vállalkozási ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő:
Sommás eljárásban nyolc nap.

Jogorvoslat:
A hatósági bizonyítványra a határozatra vonatkozó fellebbezési szabályok vonatkoznak. A jegyző által kiadott hatósági bizonyítvány ellen a kézhezvételét számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz címezve (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.), Rákóczifalva Város Jegyzőjénél kell benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A közúti közlekedésről szóló I. törvény

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2011 (V.27.) önkormányzati rendelete

Kút vízjogi engedélyezési eljárás

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízi létesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

AA)  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

AB) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

AC) nem gazdasági célú vízigény;

B) az AB) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz

Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítésére szolgál, a kút saját célú ivóvízműnek minősül, újonnan csak ott létesíthető, ahol közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Az eljárásba szakhatóságként be kell vonni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, a vízminőség laboratóriumi vizsgálata céljából. Ha az ingatlanon vezetékes ivóvíz van, és a kút kizárólag pl. nem gazdasági célú locsolásra, vagy állatok itatására szolgál, akkor nem szükséges a népegészségügyi szakhatóság

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki – a 45/N. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A kutak vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell:

  • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést igazoló okirat másolatát;
  • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kútról és környezetéről (vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárás esetén).
  • amennyiben a kérelmező nem tulajdonosa az ingatlannak, vagy a kérelmező tulajdonoson túl további tulajdonosa is van az ingatlannak, amely területén áll a kút, akkor a tulajdonos(ok) hivatalos meghatalmazása.

Az eljáráshoz használt nyomtatványok:

Létesítési kérelem

Fennmaradási – üzemeltetési kérelem

Megszüntetési kérelem

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Műszaki iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 720

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Egyéb,
Ügytípus: Egyéb – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv:
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. Felügyeleti szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Eljárás költsége:
Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Ügyintézési határidő:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § alapján az ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap.

Jogorvoslat:

A vízjogi engedélyezés tárgyában kiadott határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címzett, de Rákóczifalva Város Jegyzőjénél benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó eljárás

Zenés, táncos rendezvény az a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható:

 – 300 fő feletti befogadóképességű tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben vagy

– szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

Az eljárás NEM vonatkozik az alábbi rendezvényekre:

– a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

– a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

– a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

– a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

– a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője írásban nyújtja be a település jegyzőjéhez.

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét.

Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja:

– a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,

– a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,

– a zenés, táncos rendezvény megnevezését,

– a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,

– a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,

– a biztonsági tervet,

– amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot.

Ha az engedélyezési eljárás során a jegyző helyszíni szemle megtartását rendeli el, a szemlét a szakhatóságokkal közösen kell lefolytatni. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. Előzetes szakhatósági állásfoglalás nem adható. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt az nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.  A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 738

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Ipar-kereskedelem – Ügytípus: Rendezvény – Űrlap neve: Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területén tartandó rendezvények.

Eljárás költsége:
Az eljárás illetékmentes.

Közreműködő tűzvédelmi szakhatóság szolgáltatási díja:
13 000 Ft.

Ügyintézési határidő:
Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

Jogorvoslat:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címezve, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról  szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet