Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Mezőgazdasági, állat- és növényegészségügyi ügyek

Állatvédelmi eljárás

Állattartással összefüggő általános szabályok:

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. A szabadban tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről. A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad. A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

Tilos

 – kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,

 – gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,

 – gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben

tartani.

Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos.

Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.

Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek –, illetve az ember biztonságát.  

A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.

Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell. Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Ha kedvtelésből tartott állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a kedvtelésből tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem biztosítható, az állatvédelmi hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartót állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltja.

A jegyző, illetve a járási hivatal az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány:

Formanyomtatványhoz nem kötött, az állattartással kapcsolatos írásbeli beadványnak szükségszerűen tartalmaznia kell az érintett állattartás pontos helyszínét, amennyiben ismert az állattartó nevét, a körülmények leírását, esetleg bizonyítási eszközökre vonatkozó javaslatot.

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Műszaki iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
http://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 720

e-Papír benyújtás:
Címzett:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek – csatolni szükséges beadványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területén

Eljárás költsége:
Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő:
Amennyiben a bejelentés nyomán eljárás indul, 60 nap alatt kell lefolytatni.

Jogorvoslat:
Az állatvédelmi hatósági hatáskörben eljáró települési önkormányzat jegyzőjének döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XVIII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2) Korm. rendelet