Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Adóigazgatás

Adó- és értékbizonyítvány

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Az ügyfél, az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja, vagy más hatóság (külön jogszabályi rendelkezés alapján) nyújhatja be a kérelmet.

a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései alapján az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett. Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az önkormányzati ASP-rendszerben az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP): https://ohp-20.asp.lgov.hu/

Szükséges iratok:

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához, meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás, adásvételi, ajándékozási szerződés másolata (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik, pl. gyámhatósági eljárásban), amennyiben az eljárás nem illetékmentes, ingatlanonként 4.000 Ft illeték befizetését igazoló készpénzátutalási-megbízás feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány:

Adó-és értékbizonyítvány kérelem

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Adóigazgatási iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://www.rakoczifalva.hu

                                          Telefonszám: +36 56 889 740

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek – csatolni szükséges a kérelmet

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Adóügy – Ügytípus: általános adónyomtatványok– Űrlap neve: ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határidő: Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

Eljárás költsége: Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Jogorvoslat:

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet. Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Rákóczifalva Városi Önkormányzat 69800164-11032436 számú illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Adóhatósági igazolás kiállítása

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Adóhatósága, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján állítja ki a hatósági igazolást.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat. A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Az adóhatósági igazolás kérelmezője az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja lehet. Természetes személyek a kérelmet benyújthatják az adóhatóság által rendszeresített pdf formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen a hivatalban. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány:

Adóigazolás kérelem

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Adóigazgatási iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://www.rakoczifalva.hu

                                          Telefonszám: +36 56 889 740

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek – csatolni szükséges a kérelmet

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Adóügy – Ügytípus: általános adónyomtatványok – Űrlap neve: KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS, ADÓHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határidő: Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell az adóhatóságnak teljesíteni.

Eljárás költsége: Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások  kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének VI. pontjának 2. alpontjában foglaltak alapján illetékmentes.

Jogorvoslat: Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül, melyet határozatnak kell tekinteni.

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet. Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Rákóczifalva Városi  Önkormányzat 69800164-11032436 számú illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet

Előállított magánfőzött párlat iránti adó

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Magánfőzésnek minősül a párlatnak, a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Ennek a bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére. Az állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.

Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes. A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető. A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja. Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 év elteltével évül el.

Bővebb információ a www.nav.gov.hu oldalán található. (A magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár papíron.)

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A bejelentést benyújhatjaaz adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. A bejelentés benyújtható az E-önkormányzat Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) indított „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” nevű űrlapon, illetve az önkormányzat által erre a célra rendszeresített nyomtatványon személyesen az adóiroda ügyfélszolgálatán, vagy postai úton levélben, vagy e-Papíron.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány:

Pálinkafőzés bejelentőlap

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Adóigazgatási iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://www.rakoczifalva.hu

                                          Telefonszám: +36 56 889 740

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek – csatolni szükséges a kérelmet

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határidő: Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

Jogorvoslat:

A benyújtott bejelentéssel kapcsolatos határozat, végzés nem készül. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Építményadó

A helyi adókról szóló 1990. C. törvény (továbbiakban: Htv.) 11. § (1) és (3) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől illetőleg hasznosításától függetlenül. A Htv. 12. § (1) bekezdése alapján az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. A Htv. 12. § (2) bekezdése értelmében valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal, kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A Htv. 52. § 7. pontja szerint tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 4/2018. (III.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. § -a alapján az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. Az Ör. 2. § (1) bekezdése szerint az adó mértéke a fent nevezett területet figyelembe véve 350 Ft/m2. Az Ör. 3. § a) és b) pontjai alapján mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, valamint a nem magánszemély tulajdonában lévő azon lakás, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett olyan vagyoni értékű jog terhel, amelynek gyakorlására magánszemély jogosult.

A Htv. 13. §-a alapján mentes az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére, a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény, valamint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Az adatbejelentést benyújthatják az adóhatóság által rendszeresített pdf formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen a hivatalban. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány:

Építményadó – ADATBEJELENTŐ

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Adóigazgatási iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://www.rakoczifalva.hu

                                          Telefonszám: +36 56 889 740

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek – csatolni szükséges a kérelmet

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Adóügy – Ügytípus: építményadó – Űrlap neve: Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határidő: Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás költsége: Az  adóigazgatási eljárás illeték- és költségmentes.

Jogorvoslat:

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet. Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Rákóczifalva Városi Önkormányzat 69800164-11032436 számú illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 

A helyi adókról szóló C. törvény

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 4/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon. Vállalkozó a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

A vállalkozó  iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Az adóalanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II/A/1/a) pontja alapján az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után – ha törvény másként nem rendelkezik az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtani.

A Htv. 42/D. § (1) bekezdése szerint az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

Az adózó az iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.)

Az adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza (jellemzően május 31-ig).

A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Rákóczifalva Városi Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számla (69800164-11032333), Rákóczifalva Város illetékességi területén az iparűzési tevékenység esetén a Htv.-ben meghatározott adóalap 2%-a.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így iparűzési adó ügyben is. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Adóigazgatási iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

                                          Telefonszám: +36 56 889 740

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás költsége: A helyi iparűzési adó bejelentkezéssel, változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Jogorvoslat:  A helyi iparűzési adót az adózónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás keretében, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A helyi adókról szóló C. törvény

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 6/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

Magánszemélyek kommunális adója

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 141. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját, a belföldi gépjárművek adóját, továbbá – ha az önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik – a települési adót. Az Art. 141. § (5) bekezdése szerint az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről, továbbá – ha törvény előírja – az adóalapról, az adómentességről vagy adókedvezményről az adatbejelentés, bevallás adatai alapján határoz.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. § (1) és (2) bekezdései alapján – figyelemmel a 24. §-ban foglaltakra – a magánszemélyek kommunális adójának alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, továbbá adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete állapítja meg az adó évi mértékét, valamint az adómentességben részesülők személyi és tárgyi körét.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Az eljáráshoz használt nyomtatvány:

ADATBEJELENTŐ

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Adóigazgatási iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://www.rakoczifalva.hu

                                          Telefonszám: +36 56 889 740

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek – csatolni szükséges a kérelmet

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Adóügy – Ügytípus: kommunális adó – Űrlap neve: ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe.

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap

Eljárás költsége: Az eljárás illeték – és költségmentes.

Jogorvoslat:  A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet. Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Rákóczifalva Városi  Önkormányzat 69800164-11032436 számú illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény

A helyi adókról szóló C. törvény Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díjról szóló bevallást minden év március 31-ig kell benyújtani, és a bevallásban közölt talajterhelési díjat ugyanezen időpontig kell megfizetni.

A talajterhelési díj bevalláson fel kell tüntetni

  • a bevallást benyújtó személyes adatait,
  • a díjfizetéssel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát
  • a tárgyévben felhasznált vízmennyiséget.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj mértéke (1.200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Csőtörés vagy meghibásodás esetén, amennyiben ezt hivatalos dokumentumokkal igazolja, az elszivárgott vízre van mentesség.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány:

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései alapján az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Adóigazgatási iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 740

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás illetéke: Az eljárás az adózó számára illetékmentes.

Illetékességi terület: Rákóczifalva

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás keretében, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül, az adózó folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 7/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Talajterhelési díj bejelentő lap