Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Anyakönyvi kivonat kiállítására az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szerv jogosult. Az anyakönyvi szerv az adatoknak a bejegyzésre irányuló eljárásban általa teljesített bejegyzésével összefüggésben jogosult anyakönyvi kivonat kiállítására. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjeszthető: születési; halotti; házassági vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséról szóló anyakönyvi kivonat iránt.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében.

Amennyiben az anyakönyvi kivonatot postai úton igényelik és azt nem személyesen veszik át az anyakönyvvezetőnél, az ügyfél-azonosítás hiánya miatt azt kizárólag az igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyére címezve, könyvelt postai küldeményként lehet feladni.

Személyes megjelenés esetén az ügyfélnek be kell mutatnia személyi azonosításra, állampolgárság azonosítására alkalmas okmányait, meghatalmazott esetén a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas okmányait és a meghatalmazást.

Annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik születési családi és utónevét, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik – előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét, a születési helyét és idejét, az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja előző születési családi és utónevét szükséges megadni,

Ha az adatigénylő nem saját adatára vonatkozóan kéri a kivonat kiállítását, igazolnia szükséges, hogy rokoni kapcsolat fűzi ahhoz, akinek az adataira vonatkozóan a kivonat kiállítását kéri, vagy jogalapot igazoló okiratot kell bemutatni, amennyiben nem rokoni kapcsolat alapján igényel.

Ha az anyakönyvbe a nemzetiségi nyelv szabályai szerint bejegyzett születési családi és utónév vagy házassági név a magyar ábécében nem szereplő betűt tartalmaz, az anyakönyvi kivonat tartalmazza a születési családi és utónévnek vagy házassági névnek a magyar ábécé betűivel való átírását. Külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanusítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
anyakonyv@rakoczifalva.hu

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Anyakönyvi ügyek – Ügytípus: kivonat – Űrlap neve: Anyakönyvi kivonat kiállítása kérelem

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

VAGY

https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=0073d29c-9c41-4fa7-8f94-71b3b994154a

Telefonszám:
+36 56 889 738

Ténylegesen eljáró szerv:
Anyakönyvvezető

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték és díjmentes.

Ügyintézési határidő:
A kérelemre induló anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

Jogorvoslat:
Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elutasítása ellen nem nyújtható be fellebbezés, azonban közigazgatási per indítható.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

Apai elismerő nyilatkozat

Apai jogállást házassági kötelék; élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás; apai elismerő nyilatkozat; vagy bírósági határozat keletkeztet.

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el. Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet, a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető. Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá.A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – szülők által együttesen, személyesen lehet megtenni. Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza. Az elismerésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a férfi a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerte el. A gyámhivatal, a települési önkormányzat jegyzője jegyzőkönyvbe foglalja továbbá az anya, a 14. évét betöltött gyermek és a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a gyermek családi nevére vonatkozó bejelentést.

Az eljárás során szükséges iratok:

 • személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • elvált családi állapotú anya esetén jogerős bírói ítélet a válásról;  
 • özvegy családi állapotú anya esetén volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
 • gyermek születése előtt felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén szakorvosi igazolás a fogamzás és a szülés feltételezett időpontjáról;
 • gyermek születése után felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
http://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 738

Ténylegesen eljáró szerv:
Anyakönyvvezető

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Az eljárás lakóhelytől függetlenül bármely illetékes hatóságnál – anyakönyvvezető, bíróság, gyámhatóság, hivatásos konzuli tisztviselő – indítható.Amennyiben az apa kiskorú, csak a gyámhatóságnál tehet apai elismerő nyilatkozatot.  

Eljárás költsége:
illetékmentes.

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot, kivéve: az ügyfél az anyakönyvi okiratát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.

Ügyintézési határidő:
Azonnal

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rend.

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást – az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési jogcímüknek a megállapításával – biztosítsa.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, vagy a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján az örökhagyó haláláról értesül.

A hagyatéki ügyintéző értesítést küld a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozónak a hagyatéki eljárás megindulásáról az ezzel kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettségéről. A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet.  A hagyatéki leltár tartalmazza az örökhagyó személyére és vagyonára vonatkozó adatokat.

Leltározni kell a hagyatékban lévő  

 – belföldön fekvő ingatlant,

 – belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést,

– lajstromozott vagyontárgyat, valamint

 – az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 000 Ft-ot) meghaladja.

A hagyatékot leltározni kell, ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

Amennyiben ingatlan is szerepel a leltárban arról az ingatlan fekvése szerinti jegyzőtől adó- és értékbizonyítvány beszerzése történik. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmáról az öröklésben érdekeltek tájékoztatást kapnak a hatóságtól, melyre az abban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A hagyatéki leltár csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után kerülhet megküldésre közjegyzőnek, aki a hagyatékot végzéssel adja át az általa megállapított örökösöknek. Ha leltár felvételére nem kerül sor az eljárást a jegyző megszünteti.

Póthagyaték:
Pót hagyatéki eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a hagyatéki eljárás (alaphagyatéki eljárás) befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal a különbséggel, hogy kérelemre indul, és ez esetben az eljárást kezdeményező félnek igazolnia kell a halálozás tényét, a hagyatéki vagyon meglétét. Az alaphagyatéki eljárásban tett nyilatkozatok és elvégzett eljárási cselekmények – az örökség visszautasításától vagy a visszautasítás jogáról való lemondástól eltekintve – a póthagyatéki eljárásra nem hatnak ki.

Az eljáráshoz használt nyomtatványok:

Nyilatkozat hagyatéki eljárás lefolytatásához

Nemleges nyilatkozat

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
http://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 738

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Hagyatéki ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Hagyaték – Ügytípus: Adatszolgáltatás – Űrlap neve: Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz vagy Ügytípus: Nyilatkozat – Űrlap neve: Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye; ennek hiányában, utolsó belföldi tartózkodási helye; ennek hiányában belföldi elhalálozásának helye; ennek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző az illetékes. Fentiek hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő kijelölés – szerinti jegyző az illetékes. A hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző kizárólagos illetékességgel rendelkezik ugyanannak az örökhagyónak a hagyatékára vonatkozó újabb eljárásra (póthagyatéki eljárás, megismételt eljárás). A közjegyzők illetékességét az elhalálozás hónapja határozza meg.

Eljárás költsége:
A jegyzői eljárás illeték- és díjmentes.A közjegyző eljárása díjköteles, a közjegyzőt munkadíj és költségtérítés (közjegyzői díjazás) illeti meg.

Ügyintézési határidő:
A jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást. A belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a jegyző a leltározást a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésétől számított 5 napon belül kezdi meg. A leltárt 30 napon belül – (az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján indított eljárás esetén 60 napon belül – el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a leltárt legkésőbb a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésének napjától számított 35. napig kell elkészíteni.

Jogorvoslat:
A hagyaték leltározása során a nem a közjegyző által hozott végzésekkel szembeni jogorvoslatra a közjegyző végzése elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni, a végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően – részben vagy egészben – a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki – ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt – felterjeszti a bírósághoz.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet

A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI.26.) IM rendelet

Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezés céljából a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján – az eljárás megindításához szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok megküldésével – haladéktalanul bejelenti az illetékes anyakönyvvezetőnek.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az anyakönyvvezető részére az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá – ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll – az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot átadja.

Az anyakönyvvezető az elhalt magyar hatóságok által kiállított úti okmányát, vezetői engedélyét a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak érvénytelenítés és az érvénytelenítés tényének az okmány-nyilvántartásban történő átvezetése céljából megküldi.

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Az anyakönyvvezető a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

A haláleset anyakönyvezésére irányuló eljárásban meghatározott adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
http://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 738

Ténylegesen eljáró szerv:
Anyakönyvvezető

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Haláleset anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek a működési területén az anyakönyvi esemény megtörtént.

Eljárás költsége:
illetékmentes.

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot, kivéve: az ügyfél az anyakönyvi okiratát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.

Ügyintézési határidő:
Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően – ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott – haladéktalanul anyakönyvezi.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rend.

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

Hazai anyakönyvezés

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.   

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell – ha a kérelmező a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat. Az anyakönyvvezető ellenőrzi, hogy a kérelmező a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szerepel-e.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelemhez csatolni kell magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről kiállított okiratot hiteles magyar nyelvű fordításban a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok figyelembevételével. Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitesítés alól:

– Azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt  Hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni.

–  Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

– A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

Az anyakönyvi eljárásban kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.

Ha a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek hivatalos tudomása van arról, hogy az okirat külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb okiratot kell csatolni. Kétség esetén az eljáró hatóság a külpolitikáért felelős miniszternek vagy az adott állam Magyarországra akkreditált külképviseletének állásfoglalását kéri arról, hogy az okirat külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg.

Az állampolgárság megszerzésére vagy az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor az állampolgársági kérelem átvételére jogosult szervnél a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni.

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet az anyakönyvvezető az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (továbbiakban EAK) haladéktalanul rögzíti és a kérelem benyújtásától számított öt napon belül eredetben küldi meg a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek.

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
http://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 738

Ténylegesen eljáró szerv:
Az anyakönyvi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet bármely települési anyakönyvvezetőnél vagy külföldön a hivatásos konzuli tisztviselőnél, továbbá a hatáskörébe tartozó ügyben a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt szervnél lehet előterjeszteni. A hazai anyakönyvi nyilvántartást a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya vezeti (Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.).

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem átvételére bármely anyakönyvvezető illetékes.

Eljárás költsége:
illetékmentes.

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot,
kivéve:
az ügyfél az anyakönyvi okiratát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.

Ügyintézési határidő:
A hazai anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje a kérelemnek a hivatalhoz történő érkezését követő naptól számított 75 nap, illetve ha a kérelem és mellékletei hiánytalanul kerülnek előterjesztésre, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott az hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje 8 nap.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rend.

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

Házasságkötési eljárás

A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak nincs jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi feltételei fennállnak. A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól indokolt esetben felmentést adhat. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes jogi feltételének igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni. A házasságkötés két tanú jelenlétében nyilvánosan, az önkormányzat hivatali helyiségében történik. A házasulók kérelmére a házasság a nyilvánosság mellőzésével, illetve – a jegyző engedélye alapján – a hivatalos helyiségen kívül más, erre megfelelő helyen is megköthető. A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget.  

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják, gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.

A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben történő lebonyolításának díja bruttó 30.000 Ft eseményenként.

A házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért bruttó 60.000 Ft összegű díjat kell fizetni eseményenként.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A házassági szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben rögzíti a házasulók okirattal igazolt személyi adatait, valamint a nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy a házasságkötésnek törvényes akadálya nincs. A jegyzőkönyv tartalmazza a feleség és a férj házasságkötés után viselt nevét, és a házasságkötés pontos időpontját. Személyes megjelenés kötelező.

Szükséges iratok:

 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • ha elvált: jogerős bírósági ítélet vagy előző házasságról záradékolt anyakönyvi kivonat,
 • ha özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
 • nem magyar állampolgár házasuló esetén hazai hatósága által kiállított születési anyakönyvi kivonat, tanúsítvány, mely szerint személyes joga alapján a Magyarországon tervezett házasságkötésének semmilyen törvényes akadálya nincs (meghatározott országok esetén konzuli felülhitelesítéssel vagy „APOSTILLE”-el ellátva) OFFI általi fordításban. A házasságkötést megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv harminc napon belül nyilatkozik a külföldi okiratok elfogadhatóságáról.

Azonos külföldi állampolgárságú házasulók – ideértve azt is, ha a házasulók valamelyike magyar állampolgársággal is rendelkezik – az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarország területén található külképviseleti hatóságnál is köthetnek házasságot, feltéve, hogy nemzetközi szerződés és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést lebonyolítani – a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota esetét kivéve – hivatali munkaidőn kívül, valamint szombati napokon lehet. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző akkor engedélyezi, ha az anyakönyvvezető meggyőződött a helyiség, vagy a helyszín házasságkötésre való alkalmasságáról. Hivatali helyiségen kívül kizárólag olyan hely fogadható el, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, az anyakönyvi iratok megfelelő védelme biztosított. Munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett házasságkötések lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

A bejelentők kötelesek a többletszolgáltatások díjait legkésőbb a házasságkötést megelőző harmadik munkanapig banki átutalással a Rákóczifalva Városi Önkormányzat 69800164-11032319 számú számlaszámára történő átutalással vagy a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal házi pénztárába történő befizetéssel teljesíteni.

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:

                                          Telefonszám: +36 56 889 738

Ténylegesen eljáró szerv:  Anyakönyvvezető -Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Házasságkötési eljárásra és a házasság anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a házasulók a házassági szándékukat bejelentik.

Eljárási költség: Az eljárás illetékmentes, többletszolgáltatási díj igény esetén fizetendő.

Ügyintézési határidő: A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított öt napon belül dönt.

Jogorvoslat: 

Ha a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző nem engedélyezi, e döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályához (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címezve, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzőjéhez kell benyújtani, a fellebbezés elbírálásának határideje nyolc nap.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/2010-1-00-00

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/1993-55-00-00

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rend. – https://njt.hu/jogszabaly/2017-429-20-22 Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 15/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete – https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/35295

Névváltoztatási eljárás

Magyar állampolgár kérelmére a születési családi, illetve utónevének megváltoztatását az anyakönyvi szerv engedélyezheti.

A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét – különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével – és a személyhez fűződő jogot sértő családi nevet nem lehet engedélyezni. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.

A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy – ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt – a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. A korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.  

 A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, családi állapotát, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét és idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét vagy azt a címet, amelyen a hatósággal kapcsolatot kíván tartani, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát és érvényességi idejét, születési nemét, állampolgárságát,

b) – ha a kérelmező családi állapota férjes vagy nős – a névváltoztatással érintett házastárs születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, a kérelmező kiskorú gyermeke vagy gyermekei születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát,

d) a kérelem indokolását,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a választott családi név nem sért személyhez fűződő jogot,

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy saját, házastársa, bejegyzett élettársa, kiskorú gyermeke – születési vagy házassági – nevének megváltoztatását az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban korábban engedélyezték-e,

g) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezett név a Ptk. névviselésre irányadó rendelkezéseit nem sérti.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.

Amennyiben nem a névváltoztatást kérő szülő a gyermek törvényes képviselője, a névváltoztatáshoz a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges.

Az anyakönyvvezető a kérelmen aláírásával hitelesíti a kérelmező és a hozzájáruló adatait és aláírását. A kérelmet és annak mellékleteit felterjeszti az illetékes hatósághoz, Budapest Főváros Kormányhivatal Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályához.

A névváltoztatásra vonatkozó kérelem elbírálásáról az illetékes hatóság értesíti a kérelmezőt, illetve a névváltoztatás anyakönyvi bejegyzésére illetékes anyakönyvvezetőt.

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:

                                          Telefonszám: +36 56 889 738

Ténylegesen eljáró szerv: Az anyakönyvi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet bármely települési anyakönyvvezetőnél vagy külföldön a hivatásos konzuli tisztviselőnél, továbbá a hatáskörébe tartozó ügyben a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt szervnél és a névváltoztatási ügyekben eljáró szervnél is elő lehet terjeszteni.

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Névváltozási hatósági bizonyítvány kiállítására a születést nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a névváltoztatási eljárás lefolytatására kijelölt anyakönyvi szerv illetékes.

Eljárás költsége: A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie. A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfélnek megfizetnie.

– Átutalás összege: 10.000 forint

– Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

– Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

– Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

(kiskorú vagy gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek kell átadni, aki a banki bizonylat másolatát csatolni fogja a névváltoztatási kérelemhez.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van részleges vagy teljes költségmenteséget kérelmezni.

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot, kivéve: az ügyfél az anyakönyvi okiratát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.

Ügyintézési határidő:   Az anyakönyvvezető a kérelmet 8 napon belül felterjeszti az eljáró anyakönyvi szervhez. A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 45 nap.

Jogorvoslat:  A névváltoztatási eljárásban meghozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél a döntés ellen közigazgatási pert kezdeményezhet.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/2010-1-00-00

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/2017-28-00-00

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rend. – https://njt.hu/jogszabaly/2017-429-20-22

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény – https://njt.hu/jogszabaly/1992-66-00-00

Születés anyakönyvezése

A születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja – az anyakönyvvezető által beszerzendő okiratok kivételével – mindazokat az adatokat, amelyek rendelkezésére állnak és a születés anyakönyvezéséhez szükségesek. Születésnél a bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni.  Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be. Az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Szülő vagy meghatalmazottja személyes megjelenése szükséges.  

Szükséges iratok:

 – az anya és az apa személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél,

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

 – házassági anyakönyvi kivonata fénymásolatban – amennyiben a szülők a házasságban nem viselnek közös házassági nevet, a házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmazni kell a szülők megállapodását a gyermek születési családi nevéről-,

– elvált családi állapot esetén a jogerős válási ítélet vagy válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat,

– özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonat,

– házasságon kívül született gyermek esetén a teljes hatályú apai elismerő jegyzőkönyv.

Ügyfélfogadás helye:
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Anyakönyvvezetői iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8:00-16:00 óráig;
Szerda: 7:30-16:30 óráig;
Péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím:
anyakonyv@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
http://www.rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 738

Ténylegesen eljáró szerv:
Anyakönyvvezető

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Születés anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek a működési területén az anyakönyvi esemény megtörtént.

Eljárás költsége:
illetékmentes.

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot, kivéve: az ügyfél az anyakönyvi okiratát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti.

Ügyintézési határidő:
Az anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően – ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott – haladéktalanul anyakönyvezi.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III.21.) Korm. rendelet

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rend.
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet