Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
33/2023. (VI.29.) határozata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) pályázatot ír ki a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízása ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

A magasabb vezetői megbízás:

intézményvezető

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

2024. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

5000 Szolnok, Vízpart krt. 3.

A vezető beosztással járó lényeges feladatok:

 •  az intézmény alapító okiratában foglalt feladatoknak a hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése,
 • az intézmény közalkalmazottjai és munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • költséghatékony gazdálkodás biztosítása,
 • fenntartóval és a városi intézményekkel történő kapcsolattartás.       

Illetmény és illetménypótlékok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) előírásainak figyelembevételével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §, 14. § és 15/A.§ alapján. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, illetve keresetkiegészítés állapítható meg.

Képesítési és egyéb feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) szerinti szakképzettség és szakképesítés,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén töltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • legalább 10 év az intézmény közfeladatai ellátásának körében, szerzett szakmai gyakorlat,
 •  legalább 5 év vezetői, illetve magasabb vezetői gyakorlat az intézmény közfeladatai ellátásának körében,
 • szolnoki kistérségi terület helyismerete

A pályáztató a pályázat elbírálása során kiemelt szempontként vizsgálja a pályázó:

 • vezetési program (szakmai koncepció) tartalmát
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, vezetési ismeretek

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes szakmai életrajz,

—  az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket, az ellátások fejlesztésére               vonatkozó részletező programot, amely különösen térjen ki az alábbiakra:

– szervezeti struktúra bemutatása,

– szakmai munka áttekintése,

– személyi feltételek alakulása,

– célmeghatározás

 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, – amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát- igazoló okiratok másolatait,
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolás, amennyiben van vezetői gyakorlatról igazolás,
 •  a Kjt. 20.§ (4) bekezdésében foglalt tartalommal három hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítványt (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő a munkáltatói igazolás a foglalkoztatás fennállásáról),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul–e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
 • nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megválasztása esetén a vagyonnyilatkozat tételt vállalja,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a vezetői képzésen való részvételt,
 • az SzCsM rendelet 6.§ (10) bekezdésének megismeréséről szóló nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának helye és formája:

A pályázatot zárt borítékban írásban „SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE MAGASABB VEZETŐI (INTÉZMÉNYVEZETŐI) PÁLYÁZAT” felirattal ellátva Szalay Ferenc Társulási Tanács elnöke részére címezve kell benyújtani 1 példányban, és csatolandó elektronikus adathordozón is

Cím:    Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

            Szalay Ferenc Társulási Tanács elnöke

            5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

A pályázattal kapcsolatban a Korm. rendelet 1/A.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatást ad Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság Szociális és Integrációs Osztály vezetője Gyuricza – Vincze Ildikó (Tel.: 56/503-881).

A pályázat beérkezésének határideje:

2023. augusztus 3.

A pályázat közzététel helye és ideje:

A társulásban részvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon, 2023. július 4-én

KÖZSZOLGÁLLÁS publikálásának időpontja:

2023. július 4.

A pályázat elbírálása:

A pályázót az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, és a bizottság javaslata alapján a pályázatokat várhatóan 2023. év augusztusában a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy érvényes pályázat benyújtása esetén is a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.